Pożyczki w ramach Funduszu Dostępności

Nie jesteś zalogowany - zaloguj się aby móc składać wnioski.

Pożyczki w ramach Funduszu Dostępności

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Pożyczki w ramach Funduszu Dostępności

Wnioski o pożyczkę można składać od dnia 6 września  2021 r.  Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Celem Funduszu pożyczkowego jest udzielenie wsparcia na likwidację barier architektonicznych co ma skutkować zapewnianiem dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych,  rodziców z dziećmi i osób starszych.

Finansowaniu podlegają projekty mające na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności, poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań.

Kwota przeznaczona na wypłaty pożyczek w ramach naboru to 15  mln zł. 

Beneficjenci Funduszu:

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty w ramach administracji rządowej,
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
 • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.

z  województw:  mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

Informacje dodatkowe:

 • maksymalna wartość pożyczki – 2 mln zł,
 • oprocentowanie od 0,15%,
 • karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres karencji wliczany jest do okresu kredytowania,
 • okres spłaty pożyczki liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty nie może przekroczyć 20 lat,
 • zabezpieczenie: weksel własny in blanco i inne ustalone,
 • możliwość uzyskania częściowego umorzenia kapitału pożyczki – maksymalnie do 40%,
 • finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
 • brak dodatkowych opłat i prowizji,
 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

Dopuszczalne formy składania wniosku:

 • kurier/Poczta Polska – na adres:  Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Fundusz Dostępności”,
 • droga elektroniczna – w formie skanów podpisanych dokumentów na adres e-mail pozyczki@tarr.tarnow.pl,
 • osobiście w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66  w  Tarnowie – pok. 103 w godz. od 8:00  do 15:30.